Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

A magatartás és a szorgalom értékelése

A magatartás és a szorgalom értékelése és minősítése iskolánkban

 

Követelmények:

 • • Az iskolánkba járó diák tartsa be az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait (házirend és munkanem leírások).

 • • Tartsa be az iskolához tartozó területek használati rendjét.

 • • Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.

 • • Őrizze meg, és az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott és az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.

 • • Tartsa tiszteletben tanárai és tanulótársai emberi méltóságát.

 • • Tartsa be és alkalmazza az alábbi területekre vonatkozó illemszabályokat:

 • • iskolai viselkedés,

 • • étkezés,

 • • közlekedés,

 • • jó megjelenés,

 • • szabadidőben végezhető tevékenység közbeni viselkedés,

 • • ajándékozás

 • • írásbeli érintkezés,

 • • telefonálás.

 

A szorgalom minősítése

 

Követelményei:

 • • Tegyen eleget rendszeres munkával, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének.

 • • Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét, biztonságát védő ismereteket.

 • • Ismerje és alkalmazza a házirend és a munkanem leírások szabályait:

 • • hetesek feladatai,

 • • ügyeletesek feladatai,

 • • ebédlőben terítők feladatai.

 • • Vegyen részt iskolája és osztálya közösségi életében.

 • • Képviselje iskoláját képességeinek megfelelő felkészültséggel versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon.

 

A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének főbb szempontjai

 • • a fenti követelmények megértése, betartása, megértése

 • • osztályfőnöki és igazgatói dicséretek és figyelmeztetések, intők száma, súlya

 • • fegyelmi intézkedések

 • • igazolatlan hiányzások száma

 

A tanuló, magatartása és szorgalma értékelésének minősítésének formája

 

Magatartás értékelésekor:

 • • Példás (5)

 • • Jó (4)

 • • Változó (3)

 • • Rossz (2)

Szorgalom értékelésekor:

 • • Példás (5)

 • • Jó (4)

 • • Változó (3)

 • • Hanyag (2)

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.A magatartás értékelése

 

Példás (5) az a tanuló, aki:

 • • a házirendet betartja

 • • a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik

 • • kötelességtudó, feladatait teljesíti

 • • önként vállal feladatokat és azokat teljesíti

 • • tisztelettudó

 • • társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékeny, segítőkészen viselkedik

 • • az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz

 • • óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetét

 • • nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása

 

Jó (4) az a tanuló, aki:

 • • a házirendet betartja

 • • tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik

 • • feladatait a tőle elvárható módon teljesíti

 • • feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti

 • • az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt

 • • nincs írásbeli intője vagy megrovása

 

Változó (3) az a tanuló, aki:

 • • az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be

 • • a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik

 • • feladatait nem minden esetben teljesíti

 • • előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva

 • • a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik

 • • igazolatlanul mulasztott

 • • osztályfőnöki intője van

 

Rossz (2) az a tanuló, aki:

 • • a házirend előírásait sorozatosan megsérti

 • • feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti

 • • magatartása fegyelmezetlen, rendetlen

 • • társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik

 • • viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza

 • • több alkalommal igazolatlanul mulaszt

 • • több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.

 

A szorgalom értékelése

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél, minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket használjuk.

Az 1-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.

 

Példás (5) az a tanuló, aki:

 • • képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt

 • • tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi

 • • a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi

 • • munkavégzése pontos, megbízható

 • • a tanórán kívüli foglalkozáson, versenyeken önként részt vesz

 • • taneszközei tiszták, rendezettek, és ezeket a tanítási órára mindig elhozza

 

Jó (4) az a tanuló, aki:

 • • képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt

 • • rendszeresen megbízhatóan dolgozik

 • • a tanórákon többnyire aktív

 • • többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson, vagy versenyeken való részvételt önként nem, vagy csak ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti

 • • taneszközei tiszták rendezettek

 

Változó (3) az a tanuló, akinek:

 • • tanulmányi eredménye elmarad képességeitől

 • • tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti

 • • felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik

 • • érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja

 • • önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki:

 • • képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében

 • • az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg

 • • tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen

 • • feladatait többnyire nem végzi el

 • • felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek

 • • a tanuláshoz nyújtott nevelői, vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül

 • • félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen, vagy szöveges minősítése: felzárkóztatásra szorul.

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Tanulóink alkotásai

További képek >>

Galéria

3. osztály karácsonyi műsora 2013-12-16

További képek >>