Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

ÉKP jellemzői

1988 óta iskolánk az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia (ÉKP) elvei szerint működik.

 

Tevékenységrendszerünk, nevelési-oktatási szellemiségünk meghatározója lett az ÉKP pedagógia, mely Pedagógiai Programcsomagként, PEDAGÓGIAI RENDSZERKÉNT értelmezhető.

Az ÉKP olyan pedagógiai koncepció, amely a kultúra teljességére építve az értékek szisztematikusan végiggondolt rendszerével szembesíti a programot választókat, így iskolánkat és valamennyi partnerünket is.

Ez a pedagógiai felfogás az értékekkel való szembesítést a képességfejlesztés szempontjából dolgozza föl. Ez a legfőbb jellemzőnk. Ez azt jelenti a pedagógiai praxis szempontjából, hogy a programcsomagba bekerülő kulturális kincsek, a tárgyiasult objektivációk, a tantervi tartalmak mint rendszerek és részrendszerek mind az értékválasztás, mind a céltételezés esetében konzekvensen meg kell, hogy feleljenek a következő kritériumoknak  

 • • olyan képességcsoportok fejlesztését vállaljuk, amely képességcsoportok kielégítik az egyén szükséglet- és igényvilágát, ugyanakkor akarati erőfeszítést is feltételeznek a képességelsajátítás menetében
 • • olyan kifejlesztendő képességcsoportokat választottunk, amelyek alkalmassá teszik az egyént személyes élete megszervezésére, életminőségének szinten tartására, illetve tökéletesítésére.

Mindezeken túl nevelési és oktatási feladataink alkalmasak az egyénben szunnyadó kreatív, alkotó lehetőségek felébresztésére és – megfelelő motiváltság mellett - annak professzionalizálására.


Az ÉKP főbb jellemzői

 

A többszöri kísérleti kipróbáláson, javításon átesett értékközvetítő és képességfejlesztő program 1986 óta választható pedagógia 2004-ben alternatív kerettanterv lett.

 • • A programot kutatással kimunkált pedagógia alapozza meg.

 • • 12 évfolyamra kidolgozott tantervvel rendelkezik, amely jól idomul bármely iskolarendszerhez.

 • • Az értékközvetítő és képességfejlesztő program olyan iskolai program, amely illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, a műveltségi területeihez és a műveltségi területek oktatásának közös követelményeihez. Emellett átesett a kerettantervekkel való összevetésen. Annak minden elemét tartalmazza, de a kultúraközvetítő funkció tekintetében annál jóval bővebb és részletesebb.

 • • A pedagógusok felkészülését tanítási segédletekkel, továbbképzésekkel, tanfolyamokkal segíti.

 • • A program a kultúra teljességét viszi be az iskolába. Jóval több tantárgyat (műveltségi területet) és tevékenységet tanít, mint a hagyományos iskola.

 • • Tantárgyi programjait átszövi a kommunikáció. A nyelvi kommunikáció mellett komoly szerepet szán a vizuális kommunikáció tanulásának is.

 • • A programban kiemelt szerepe van az érintkezéskultúrának: a jól érthető, tiszta beszédnek, a szabatos, igényes fogalmazásnak szóban és írásban, az illemtudó, toleráns, tapintatos viselkedésnek. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a gyerekek, fiatalok könnyebben elfogadtassák magukat környezetükkel

 • • A program tantárgyait szívesen tanulják az iskolába lépő gyerekek, hiszen köztük bábozás, színjátszás, furulyázás, biztosítja a játékélményt. A sok „játék” eredményeként szebben beszélnek, ügyesednek, környezetükkel szemben igényesebbé válnak.

 • • A gondolkodás fejlesztése fontos szerepet kap minden tantárgyban.

 • • A demokráciára, demokratikus létre való felkészülést is gyakorolhatják a fiatalok.

 • • A program fontos célnak tekinti a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa – kép, és világkép kialakítását. Az önismeret, a néprajz, a földrajz és történelem, tantárgy tanulása többek között e célok elérését szolgálja.

 • • A program kitüntetett szerepet szán a művészetek tanulásának, hiszen az iskolai élet humanizálását elsősorban a művészeti tantárgyak és tevékenységek teszik lehetővé. Így például az irodalom, az ének – zene, a színjátszás, tánc, bábozás, vizuális kultúra, mozgóképkultúra, művészettörténet.

 • • 4. osztálytól számítástechnikát – informatikát tanulhat minden gyerek.

 • • A gyerekek 4. osztálytól idegen nyelvet tanulnak iskolánkban: angol és német nyelvet.

 • • Természetesen ebben az alternatív programban is megtanulják matematikából, földrajzból, történelemből, biológiából, kémiából, stb. a diákok mindazt, amit minden magyar tanköteles korú tanulónak tudnia kell.

 • • A program a tehetségesek kellő terhelésére, fejlesztésére kiemelt figyelmet fordít mind tanórán mind tanórán kívül a lehetőségek széles tárházával.

 • • Ez a pedagógia azt vallja, hogy minden gyereket minden tevékenységből a neki megfelelő tempójú tanulásra kell késztetni. Továbbá minden gyerek és fiatal számára lehetővé kell tenni, hogy a számára lehetséges legnagyobb teljesítmény érhesse el minden tevékenységből, akár a néptáncról, akár a matematika vagy a számítástechnika tanulásáról van szó.

 • • A program minden egyes tevékenysége tartalmazza minden évfolyamon a tananyaghoz kapcsolódó önművelési lehetőségeket. Minden pedagógus gyakoroltatja a gyerekekkel a tantárgyhoz illeszkedő tanulási és önművelési technikákat. A tanulás tanítása fontos eleme valamennyi nevelési-oktatási folyamatnak.

 • • A könyv – és könyvtárhasználat tanulása iskolánkban hangsúlyos része a programunknak.

 • • Meghatározó része a programunknak az alkotásra nevelés. Minden gyerek sok tevékenységben próbálhatja ki magát iskolás évei alatt. Így nagyobb az esély arra, hogy mindenkiről kiderüljön, miben tehetséges, és mely területen célszerű alkotásra késztetni.

 • • A programunk fontosnak tartja, hogy a gyerekek kulturált, otthonos környezetben tanuljanak, s maguk is nagy gondot fordítsanak szűkebb és tágabb környezetük tisztaságára, esztétikumára.

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Agyagszakköri munkák

További képek >>

Galéria

2016. 03. 22. Talamba

További képek >>