Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Iskolánk története

 „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk, - amit az iskolában tanultunk, annak nagyobbik részét elfelejtettük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad” (Eötvös József)Iskolatörténet

 

Iskolánk Hatvan város legfiatalabb intézménye. Az épületben 16 tanterem, különböző szaktantermek, ebédlő, programok lebonyolítására alkalmas tágas aula, könyvtár és egy 1200 m2-es sportcsarnok találhatók. Intézményünk jó feltételei miatt számtalan városi, kistérségi, megyei és regionális szakmai, pedagógiai, művészeti, sport és egyéb rendezvény helyszíne.

Az Iskolagalériában rendezett kiállításokon rendszeresen megtekinthetjük tanulóink, művészek és művésztanárok alkotásait.

1987-ben az ének-zene tagozat bevezetésével kapcsolatos tapasztalatcserén ismerkedtünk meg az értékközvetítő és képességfejlesztő programmal, amely szinte az első pillanatban felkeltette tantestületünk érdeklődését. Ezután személyesen is találkoztunk dr. Zsolnai Józseffel, majd az egész tantestület szerzett tapasztalatokat Törökbálinton. Házi képzések után 1988 szeptemberétől minden osztály ezzel a módszerrel kezdett el dolgozni. Azóta is az értékközvetítő és képességfejlesztő (ÉKP) pedagógiai program szerint működik iskolánk.

Az Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület alapító tagja volt iskolánk, majd 1991-ben Észak-Magyarországi Regionális Központtá vált.

Szívesen vállaltunk részt a program felsőfokú pedagógusképzésére vonatkozó kísérletben. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói számára külső gyakorlóhelyként működtünk.

1991-ben engedélyt kaptunk a szerkezeti változtatásra is, beindítottuk a hatosztályos gimnáziumi képzést. Sajnos városunk önkormányzata 1995-ben anyagi okokra hivatkozva visszavonta a hatosztályos engedélyt. Két osztályunk 1998-ban és 1999-ben sikeres éretségi vizsgát tett.

1991-ben kezdte munkáját a „Kodály Zoltán” Iskolai Alapítvány, amely azóta is eredményesen működik.

Az elmúlt néhány évben a közoktatásban bekövetkezett országos és helyi sok-sok változás igényelte tőlünk a legtöbb energiát (NAT, képzések, kerettanterv, minőségbiztosítás, intézményátszervezések).

A „nagy” feladatok mellett szervezzük az iskolai élet mindennapjait hagyományaink, lehetőségeink szerint. Célunk, hogy, partnereink igényeit minél magasabb szinten elégítsük ki.

Valljuk és hisszük Veres Pálné gondolatát: „Sokaknak egy cél felé való tömörülése csuda nagy dolgokat hozhat létre”.

 

Mi jellemzi iskolánkat?

Milyen más, Hatvan és kistérsége iskoláitól eltérő jellemzői vannak intézményünknek?

 

Az első és legfontosabb a NYIK és ÉKP szemlélete, az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai módszer szerinti tanítás, a szellemiség vállalása, a gyermekközpontúság, a beavatottság és a partnerekkel való szoros együttműködés.

Ének-zene emelt szintű oktatás a környék egyetlen általános iskolájában sem folyik. Nálunk már 1987-től, évfolyamonként egy osztályban beindult. A közel száz fős énekkar, 1997-ben a KÓTA minősítő hangversenyén ezüst fokozatot nyert. A városi Kocsis Albert Zeneiskolával együttműködve a szolfézs, a zongora oktatása a helyszínen folyik. Hagyományunk a Filharmóniai hangversenysorozat, melyre szinte minden tanulónk bérletet vált. A NAT bevezetése idején az értékközvetítő programmal összhangban elsősorban a művészeti tárgyak oktatása – ének-zene, furulya, tánc, színjátszás, vizuális kultúra – révén vált iskolánk egyre ismertebbé a városban.

A hatvani Kodályban folyó könyvtári munka és a könyvtárhasználat című tantárgy oktatása egyre nagyobb elismerést és érdeklődést vált ki a régióban és az ország különböző pontján. Iskolai könyvtárunk és forrásközpontunk közel 11000 könyvtári egységnek ad helyet, 8 számítógépes tanulói munkaállomással. A könyvtárhasználat tantárgy tanítását már 1993-ban elindítottuk.

Külön nyelvi labor áll rendelkezésünkre, ahol idegen nyelvet – angolt és németet – negyedik osztálytól tanítunk. Ezen az évfolyamon kezdjük a számítástechnikát is tanítani, tanulóink nagy örömére csoportbontásban.

Sportéletünk nagyon változatos és színes. Sikereinket bizonyítják elért eredményeink.

Hagyományunk az úszásoktatás, a szivacskézilabda, a játékos sportverseny, atlétika, labdarúgás, kézilabda. Legeredményesebben a duatlon országos versenyén szerepeltünk.

Iskolánk tanulói versenyképesek. Az elmúlt években megszámlálhatatlan különféle versenyen, vetélkedőn vettünk részt, s e mellett szívesen közreműködünk települési ünnepeken, nevezetes alkalmakon, évfordulókon. Legnagyobb sikereinket – országos versenyeken is – számítástechnika, biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika, magyar nyelv, könyvtárhasználat, idegen nyelvek, vizuális kultúra tantárgyakban, valamint versmondás, szépkiejtés, atlétika, játékos sport, kézilabda és labdarúgás területen értük el. A Kutató Gyerekek Tudományos Körében 10 éve mindig ott vagyunk az országos döntőn, ahol gyakran az első helyezést hozzuk haza.

Jellemzőnk az újra, többre, jobbra való fogékonyság. A minőségbiztosítási programban az első pályázati körben nyertesként a COMENIUS I. modelljét építjük, a monitoring helyszíni szemléje alapján eredményesen, dicséretesen, bázisiskolának javasolt minősítéssel.

2011. júliusában regisztrált Tehetségpont lettünk: 8 területen működtetünk tehetséggondozó köröket.

Tantestületünk tagjai között található országos közoktatási szakértő, szaktanácsadó, festőművész tanár, tankönyvíró, versíró, grafológus, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, gyógytestnevelő.

 „Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk…”- mondta Kodály Zoltán.

Mi ezt az iskolát magunkénak érezzük, a gyerekeket akiket ránk bíznak olyan emberekké szeretnénk formálni, akik a mai kor kihívásainak szellemileg és fizikálisan is megfelelnek. Sikereinkért keményen megdolgoztunk. Tudjuk honnan indultunk és tudjuk hová akarunk elérni.


A Kodály Zoltán Általános Iskola céljai


 • • Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív pedagógiát követő fejlesztéssel megvalósító nevelés-oktatás

 • • képességfejlesztés

 • • tehetséggondozás

 • • emelt szintű ének-zene oktatás

 • • művészeti oktatás

 • • környezettudatos nevelés


Az iskolában folyó nevelés és oktatás általános céljai:

 • • autonóm,

 • • eredményesen működő,

 • • versenyképes,

 • • alternatív,

 • • képességfejlesztő és tehetséggondozó,

 • • a partnerközpontú működésre hangsúlyt fektető

 • • ének-zene emelt szintű képzést is nyújtó

 • • értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia és alternatív kerettanterv elvét sajátosan helyi fejlesztésekkel követő iskolát szeretnénk, ahol a kultúra teljes körére építve olyan pedagógiai reáltevékenységrendszert szervezünk, amely

 • • személyiségközpontú

 • • határozott értékrendszert közvetítő

 • • nyelvi kommunikációt kiemelten közvetítő tevékenységrendszerünk

 • • leköti a tanulókat, komfortélményt biztosít számukra

 • • fokozza teljesítményüket

 • • megalapozza, fejleszti zenei képességeiket

 • • lehetőséget teremt a családi eredetű szociális hátrányok és annak hátrányaik részbeni enyhítésére

 • • alkalmat ad a valamilyen területen tehetséges gyerekek felismerésére és képességfejlesztésére, amely lehetőséget ad az alkotásra nevelésre

 • • felkészíti őket a különböző életszerepekre, és az azokat sikeresen megélő társadalmi létformára.

 • • Az elitképzést a tömegoktatás keretei között szeretnénk megvalósítani.

 

A Kodály Zoltán Általános Iskola küldetése

 

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni a Kodály Zoltán Általános Iskolában, akik kötődnek városukhoz, és a világban is jól tájékozódnak.

Érdeklődők, nyitottak, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, társaikkal együttműködők.

Tanítványainkat arra kívánjuk felkészíteni, hogy a későbbiekben munkavállalóként, a társadalom aktív tagjai legyenek, színvonalas és értékes munkát tudjanak végezni, amely számukra örömet szerez, ezáltal képesek lesznek személyes szükségleteik kielégítésére, személyiségük kiteljesítésére.

Szent-Györgyi Albert szavaival élve:

egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon és jóakaraton épülhet; embereket, akik a múltban és jelenben kellő tájékozottsággal bírnak, és fel vannak szerelve a tudásnak azzal a mértékével, mely szükséges, hogy munkájukat jól elvégezzék és a társadalom hasznos munkásai legyenek.”

 

A jó iskola ismérvei

A jó iskola az,

 • • amelyben jól érzi magát a diák,

 • • jól érzi magát a pedagógus,

 • • elégedett a szülő

 • • és a fenntartója elismeri munkáját, támogatja.

A jó iskola az, amelyet sajátjának tekint mindenki, akinek a jóindulatán, tenni akarásán múlik, milyen jövő születik ott.

Napjainkban minden eddiginél több kihívás éri az iskolát!

A legfontosabb: milyenné alakítsuk iskolánkat:

 • • e kihívás kapcsán pedagógiai munkánkat folyamatosan értékeljük és felülvizsgáljuk.

 • • megújulási igényünk, törekvésünk szakmailag modern iskolát kell, hogy eredményezzen!

 • • elvárásunk az állandóság megteremtése is.


Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

2012. tavaszi rajzpályázat

További képek >>

Galéria

2012. december Fotópályázat

További képek >>