Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Könyvtárhasználati órák

A könyvtárhasználati ismeretek tanításának vezérelve az iskolánkban

 

„A könyvek azért vannak, hogy a tudást bennük tartsuk,

s a fejünket valami okosabbra használjuk."Szent-Gyögyi Albert

A könyvtárhasználati ismeretek tanítását segíti a könyvtárhasználati helyi tanterv és az önállóan fejlesztett tankönyvcsalád

- KÖNYV ÉS BIRODALMA

- FELADATGYŰJTEMÉNY AZ 5-6. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA

A könyvtárhasználatra nevelés célja iskolánkban

Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, az életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, - szervezési és - átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. E célok megvalósításához meg kell tanítani a diákokat a különböző érzékelési csatornákon hozzájuk eljutó információk kezelésére és alkotó módon történő felhasználására.

Az iskolánkban kitüntetett értékként kell, hogy szerepeljen az, hogy a diákokat megtanítjuk az önművelés, az egyéni hatékony tanulási módszerek kialakításához szükséges hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és technikák együttes és összehangolt alkalmazására.

Ahhoz, hogy a tanuló a könyvtári eszközöket, a különböző információhordozókat használni tudja, először is pozitív viszonyulást kell kialakítani a különféle dokumentumtípusok, a könyvtár szolgáltatásai és a könyvtár nyújtotta számtalan lehetőség között.

Ha ez a magatartásforma, attitűd az 1-4. évfolyamon kellően tudatosan és tapintatosan, de pedagógiailag tervezetten és eredményesen megvalósul, akkor reálisan tervezhető követelményként szerepelhet az 5-8. évfolyamon egy szűkebb alapozó jellegű elméleti ismeretanyag. Ezt tekintjük a könyvtárhasználati „célismeret" elsajátításának. A tanulóinknak meg kell értenie a konkrét feladatokon keresztül, és a gyakorlatban is tudnia kell alkalmazni a könyvtárral, a tájékoztató eszközökkel kapcsolatos alapvető tudnivalókat.

A különböző tantárgyak, műveltségi területek erre a megszerzett tudásra építve bővíthetik, mélyíthetik és főképpen alkalmazhatják az adott szakterülethez szükséges könyvtári, könyvtár-informatikai ismereteket, azaz a könyvtárhasználati eszköztudást.

A könyvtárhasználat tantárgyközi beépülése érdekében fontosnak tartjuk, hogy az iskolákban a pedagógiai programban hangsúlyosan jelenjen meg a könyvtár használatához szükséges képesség-együttes fejlesztésének rendszerbeli helye, szerepe és színtere.

A könyvtárpedagógiai programunkban azt fogalmazzuk meg, hogy milyen elvárások tartoznak a könyvtárpedagógiai tevékenységrendszerhezre.

Ezek a következők:

- A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak.

- Használatának technikáját, módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulónak el kell sajátítania.

- Ez a kompetencia magába foglalja az informatika egyéb területein szerzett tudás integrált alkalmazását is.

- A tanulók képességeinek a fejlesztése során különös hangsúlyt kap azoknak az értékeknek a megfogalmazása, amelyek az iskolai könyvtárral, illetve a könyvtárhasználati képességek fejlesztésével függnek össze: az önművelési szokások kialakítása terén nagy hangsúlyt helyezünk a többkönyvűségre, a szellemi munka technikájának tanítására (néma szövegértő olvasás, a tanulás tanulása) a különböző információs csatornákon a diákokhoz eljutó ismeretek feldolgozására. közben

- Célunk, hogy a diákok váljanak képessé arra, hogy mindezzel olyan alkalmazói tudásra tegyenek szert, amely egyéni problémájuk, kérdéseik sikeres megoldásához vezetheti el őket.

Legfőbb könyvtárpedagógiai elveink

- Legfőbb könyvtárpedagógiai elveink: hiteles információnyújtás és információkezelési technikák elsajátítása

- A könyvtárhasználatra nevelést tantárgyközi feladatnak tekintjük iskolánkban. A könyvtár gyakorlatközeli használtatása a mindennapok része.

A könyvtárhasználati nevelést-oktatást iskolánkban a nem emelt szintű ének-zenei oktatásban részesülő gyermekek esetében valósítjuk meg rendszeresen és tervezetten, tanórai foglalkozások keretében.

Ezeknek a könyvtárhasználati óráknak az a célja, hogy az információkezelés és felhasználás képességét kialakítsa, egyénre szabott tanulási-önművelési technikák elsajátítása révén pozitív attitűdöt alakítson ki a könyvvel és a könyvtárral kapcsolatban.

Fő célunk az olvasóvá nevelés és az INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE!

Már korábban felismertük, és tudatos stratégiával kihasználtuk az tagiskolánk iskolai könyvtárábanban a tanulókkal való differenciált bánásmód, a tehetséggondozás, a szociális hátrányok enyhítésének eszközi, módszerbeli lehetőségeit is.

A tanulók képességeinek fejlesztése terén elsajátítandó értékek között a következő képesség-együttes fejlesztése kap kiemelt szerepet:

- az önművelési szokások kialakítása terén nagy hangsúlyt helyezünk a többkönyvűségre,

- a szellemi munka technikájának tanítására (néma szövegértő olvasás, a tanulás tanulása) a különböző információs csatornákon a diákokhoz eljutó ismeretek feldolgozására.

- Célunk, hogy diákjaink legyenek képesek arra, hogy mindezzel olyan tudásra tegyenek szert, amely egyéni problémájuk, kérdéseik sikeres megoldásához vezethet el.

Fontos, hogy a Kodály Zoltán Általános Iskola valamennyi tevékenységében jelen legyenek a következő feladatok:

- A diákjaink Iismerjék meg a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét.

- Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az interneten való keresés stratégiáját és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás megszerzésének, átadásának képessége.

- Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá, tanulják meg az iskolai könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, az elektronikus könyvtárak és a teljes könyvtári rendszer szolgáltatásainak igénybevételét, a könyvtári adatbázisok használatát.

- Ennek érdekében ismerjék az országos szakkönyvtárakat is."

Az IKT technológiák elsajátítása kiemelt fejlesztési terület, amelyhez az iskolai könyvtár számítástechnikai hálózata is nagymértékben hozzájárul.

- A könyvtárhasználat tanítása-tanulása alapvetően kétféle megközelítésből eredményezheti a fentebb megfogalmazott könyvtárhasználati céloknak az eredményes megvalósítását

- könyvtárhasználati órán a könyvtárhasználati célismeret kialakításakor,

- és valamennyi szakórán, amely a könyvtárban és/vagy könyvtári dokumentumok és könyvtárhasználati ismeretek alkalmazásával történik.

A könyvtárhasználati ismeretek tanulása az elmúlt 25 év gyakorlati tapasztalataira, a helyi innovációkra építve a következőképpen valósulhat meg :

1-2. osztályban a magyar nyelv és irodalom tantárgyban az osztálytanító irányításával a könyvtárostanárral közösen a könyvtárban a könyvtárhasználati igények felkeltése és a könyvtárhasználati, olvasói szokások kialakítása érdekében.

3-4. osztályban ténylegesen, irányítottan a könyvtárostanár segítségével

célorientáltan használja a tájékoztatási eszközöket a tanuló, közben megismerkedik a könyvtár szolgáltatásaival, dokumentumtípusaival, az alapvető könyvtárhasználati szabályokkal és a könyvek, egyéb dokumentumok tartalmában való tájékozódás elemi ismereteivel, néhány , a tanulásában nélkülözhetetlen segédkönyvvel. Ha mindez rendszeresen, következetesen, és tudatosan történik a könyvtárhasználati tantárgyi helyi tantervmakrotantervek követelményei szerint akkor:

4-5-6-7-8. osztályos életkorra terveinkm s szerint tudatos stratégiával, de legalább tevékenységsort alkalmazni tudó elképzeléssel kell rendelkeznie a diáknak az információkutatás, a szellemi munka technikája terén a különböző dokumentumokból fellelhető ismeretszerzés esetén. S ekkorra szükségletté kell, hogy váljon az önművelés, az olvasás igénye, az önvezérlésű képzés valamennyi tantárgy tanulása során, a tanórán kívüli foglalkozásokban és a mindennapokban egyaránt.


Refrensz kédések a könyvtárak történetéről

 

Az alábbi linre kattintva kérdéseket találsz a könyvtárak történetéről, édekességeiről:

 

 

REFERENSZ_Kerdesek_a_konyvtarrol_6_7_osztalyosoknak.pdf


 

 

Elgondolásunk szerint ezek a pozitív viszonyulások megerősítésével, tudatosításával, a tevékenységek szervezett rendszerével képességgé formálhatók.

Napjainkban értesüléseink túlnyomó részét nem személyesen hozzánk intézett „üzenetekből" merítntjüjük, hanem mesterséges közvetítő rendszerek útján. A tömeges, passzív információfogyasztás az életvitel és a gondolkodás torzulásához vezethet. Ezért nagy kihívás, hogy az iskolának az új audiovizuális környezetet értő is, azt szelektíven használó fiatalokat kell nevelnie.."

A tanulási-önművelési kultúra kialakításában a Kodály Zoltán Általános Iskolában 1993 óta működő és alkalmazott könyvtárhasználati tantárgy és annak könyvtárpedagógiai programja eredményezheti, azt hogy 8. osztályra az önművelés képességgé alakítható, a szellemi munka technikájának, és a tanulás tanulásának valamint a könyvtári kutatómunka alapelemeinek algoritmusa pedig beépíthető a tanulás, önművelés mindennapi folyamatába.

A tanterv tananyaga három „támpillérre" épül:

- könyv- és könyvtárhasználatra,

- tömegkommunikációs csatornák ismeretére és használatára, valamint

- művelődési, művészeti és tudományos intézmények szolgáltatásainak igénybevételére.

A tanterv nagyrészt spirálisan, kisebb mértékben lineárisan építkezik.

Az egyes évfolyamokon - bővülő tartalommal - az alábbi tananyagok szerepelnek:

- könyvtárhasználat, önművelés,

- dokumentumismeret,

- könyvtári tájékoztató eszközök ismerete és használata,

- a szellemi munka technikája.

 

Az alábbi linkre kattitntva egy könyvtárhasználati bemutató óra legfőbb pillanatai láthatók:

 

Konyvtarhasznalati_bemutato_ora.pdf

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Egészségnap

További képek >>

Galéria

Az olvasás napja 2013-11-08

További képek >>