Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Tehetségfejlesztés


 Tehetségfejlesztés a Kodály Zoltán Általános Iskolában

 

Mi a tehetség?

Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes.

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről.

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.

 

A tehetségazonosítás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében:

 • • a korai felismerés,

 • • a tehetségek számbavétele,

 • • a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés színtereinek meghatározása,

 • • a hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás vagy szakmai irányítás,

 • • az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinek fejlesztése.

A Kodály Zoltán Általános Iskola kiemelt feladata, hogy az eltérő képességű és érdeklődésű tanulókban megtaláljuk, felismerjük az egyéni fejlesztés lehetőségeit, hogy sikerélményhez juttassuk abban, amiben tehetséges, ösztönözzük őket képességeik fejlesztésére.

Az intézmény oktató-nevelő munkájának célja s egyben programkínálata legfőbb indítéka, hogy segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré válnak.

 

Tehetségfejlesztési céljaink

 

Iskolánk értékválasztásával összhangban képesség- és tehetségfejlesztésünk során a következőkre helyezzük a hangsúlyt:

 • • A képesség- és tehetségfejlesztést az iskolába lépés pillanatában elkezdjük.

 • • Pedagógiailag azonos esélyt biztosítunk mind a tehetséggondozásnak, mind a hátránykompenzálásnak.

 • • Alapelvünk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben.

 • • A tanórán differenciált tanulásszervezéssel lehetőséget biztosítunk a valamiben tehetséges tanulók képességfejlesztésére, olyan módon, hogy személyre szabott feladatokkal tevékenységre, alkotásra serkentő motivációval a magasabb rendű szükségletek kielégítése felé orientáljuk őket.

Olyan tanítási órán kívüli iskolai szolgáltatásokat tervezünk, amelyek lehetőségeket biztosítanak a diákok számára az iskolai szervezetben működő szerepszerű viselkedés megtanulására, és tehetségük kibontakoztatására, amelyek a képességek minél szélesebb körének a kialakulását eredményezhetik.

 

A következő területeken tartjuk iskolánkban a tehetségnevelést kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységnek:

 • • művészeti foglalkozások (ének-zene, képzőművészet, kézművesség)

 • • különböző szakkörök (matematika, anyanyelv, biológia, természetismeret, informatika, angol és német nyelv, vöröskeresztes),

 • • a sport területén,

 • • a tudományos diákköri munkában,

 • • a könyvtári kutató munkában.

 

Tehetséggondozás iskolánkban


 • • művészeti tehetségfejlesztés: ének-zene, hangszeres zene, képzőművészet (kézművesség, rajz és vizuális kultúra)

 • • tudományos kutatómunka (Kutató Gyerekek Köre és Könyvtári Kutatók)

 • • sport terén tehetséges gyerekek fejlesztése (szivacskézilabda, játékos sport, atlétika, kézilabda, labdarúgás)

 • • nyelvi tehetségfejlesztés (német és angol nyelven)

 • • matematikai (logikai gondolkodás) tehetségfejlesztés

 • • természettudomány területén való tehetségfejlesztés

 • • színjátszás, drámajáték során való tehetségfejlesztés.

Az iskolában az alkotóvá nevelés terén igyekszünk megteremteni azt a légkört és azokat a szervezeti formákat, amelyek biztosítják a kreatív társadalmi létre való felkészítést. A fent felsorolt tehetségfejlesztési területeken és formákkal lehetőséget kínálunk a diákoknak, hogy elsajátítsák a korszerű alkotástechnikai módszereket, és megismertetjük a folyamatban részt vevő tanulókat a konstruktív egyéni és csoportos problémamegoldás lehetőségeivel és ösztönözzük őket az alkotó lét örömteli átélésére.

Ezekben a tehetségfejlesztő körökben olyan tanítási és tanítási órán kívüli iskolai szolgáltatásokat szervezünk, amelyek lehetőségeket biztosítanak a diákok számára az iskolai szervezetben működő szerepszerű viselkedés megtanulására, tehetségük kibontakoztatására, amelyek a képességek minél szélesebb körének a kialakulását eredményezhetik.

Minden évben Tehetségnapot (Tehetséghetet) szervezünk, hogy a különböző területeken tehetséges gyerekek számára bemutatkozást biztosítsunk. (Kutató Gyerekek Hete, Rajz és kézműves-kiállítás, Gálaműsorok és hangversenyek, tanulmányi és sportversenyek).

 

A Kodály Zoltán Általános Iskolában az alkotóvá nevelés terén igyekszünk megteremteni azt a légkört és azokat a szervezeti formákat, amelyek biztosítják a kreatív társadalmi létre való felkészítést. A fent felsorolt tehetségfejlesztési területeken és formákkal lehetőséget kínálunk a diákoknak, hogy elsajátítsák a korszerű alkotástechnikai módszereket, és megismertetjük a folyamatban részt vevő tanulókat a konstruktív egyéni és csoportos problémamegoldás lehetőségeivel és ösztönözzük őket az alkotó lét örömteli átélésére.

Ezekben a tehetségfejlesztő körökben olyan tanítási és tanítási órán kívüli iskolai szolgáltatásokat szervezünk, amelyek lehetőségeket biztosítanak a diákok számára az iskolai szervezetben működő szerepszerű viselkedés megtanulására, tehetségük kibontakoztatására, amelyek a képességek minél szélesebb körének a kialakulását eredményezhetik.

Minden évben Tehetségnapot (Tehetségnapokat, Tehetséghetet) szervezünk, hogy a különböző területeken tehetséges gyerekek számára bemutatkozást biztosítsunk. (Kutató Gyerekek Hete, Rajz és kézműves-kiállítás, Gálaműsorok és hangversenyek, tanulmányi és sportversenyek).

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül


 • • az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,

 • • a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés,

 • • tantárgyak emelt szintű oktatása,

 • • csoportbontás,

 • • az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata,

 • • személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása,

  • a viselkedéskultúra fejlesztése.

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül


 • • versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.),

 • • tehetséggondozó szakkörök,

 • • tudományos diákkör

 • • iskolai sportkörben: kézi-, szivacskézi- és labdarúgó-bajnokságok,

 • • szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás),

 • • az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata.

 

A tehetséggondozó műhelyt működtető pedagógusok és szakemberek segítik és irányítják a különböző műhelyek munkáját. Feladatuk, hogy olyan programot kínáljanak a tehetségműhely tagjai számára, amelyek során fejlődésük biztosított.

 

Készségfejlesztő gyakorlatok széles skálájának alkalmazzák a következő területeken:

 • • érzékszervi finomítás

 • • vizuális, motorikus, verbális emlékezet fejlesztése

 • • spontán beszédkészség fejlesztése

 • • koncentráció – figyelem fejlesztése

 • • csoportdinamikai gyakorlatok

 • • kreativitás – fantázia fejlesztése

 • • nyelvi és a metakommunikáció fejlesztése

 • • testkultúra, mozgáskoordináció kialakítása, fejlesztése

 • • kapcsolatteremtés

 • • együttműködési képesség kialakítása

 • • egymásra figyelés, érzelmi kötődések kialakítása

 • • testi és verbális érintkezés

 

 Intézményünkben szakmailag nyitott, innovatív tantestület dolgozik.

Szakmai napok keretei között valósítjuk meg az egymástól tanulást: bemutató órákkal, szakmai-módszertani tréning-gyakorlatokkal gazdagítjuk, színesítjük módszertani palettánkat.

A tantestületünk tagjai szívesen tanulnak. Iskolánk pedagógusai folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel hozzájárulnak a tehetséggondozó munka eredményességéhez.

Pedagógusaink közel 50% informatikai alapvégzettséggel rendelkezik. Erre építve megvalósítható az IKT alapú eszközök, taneszközök, módszerek beépítése a tanítás-tanulás folyamatába.

Értékközvetítő és képességfejlesztő iskola révén (ÉKP) tartjuk a kapcsolatot az ÉKP központtal, vezetőink állandó résztvevői az ÉKP-s konferenciáknak és szakmai tapasztalatcseréken veszünk részt más ÉKP-s intézményekben.

A programban résztvevők véleményének megismerése, az együttgondolkodás hatékonyabbá teheti működésünket.

A jövőben is tervezzük részvételünket városi, megyei és országos méréseken és versenyeken. Hiszen a versenyeredményeken keresztül is visszajelzést kapunk munkánk hatékonyságáról.

Amennyiben olyan tehetséges gyermekkel találkozunk, akit mi már nem tudunk tovább segíteni a pályáján, megkeressük a számára leginspirálóbb közeget.


„A madarak közül a sas kiválóan repül, a rigó gyönyörűen énekel, a pulykának meg sok húsa van.

Az oktatásnak a sas túl gyors, a rigó túl zajos, a pulyka meg egyszerűen nem fér be az iskolapadba.

Az oktatásnak tyúkok kellenek.

Igaz, hogy csak repdesnek, a hangjuk alig okoz örömet, és húsuk sem olyan sok, de legalább egyformák és egyszerűen kezelhetők.

Az oktatásnak nyitottnak kell lennie az egyénre szabott programokra ahhoz, hogy elviselje, sőt segítse a sasokat, a rigókat és a pulykákat is.”

Csermely Péter


Zene

Mai napon történt

20. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Víz világnapja 2013.

További képek >>

Galéria

2015. 02.13. Farsangi bál

További képek >>